کمیته اجرایی همایش

 

دبیر اجرائی همایش: دکتر حسین کوهستانی

کمیته اجرائی همایش:

دکتر خلیل جمشیدی - ریاست محترم دانشگاه زنجان

دکتر ابوالفضل جلیلوند - معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه زنجان

دکتر بهرام ملکی - معاونت محترم اداری مالی دانشگاه زنجان

دکتر محسن نجفیان - معاونت محترم دانشجوئی دانشگاه زنجان

دکتر اسماعیل کرمی دهکردی - مدیریت محترم دفتر همکاریهای بین المللی دانشگاه زنجان

دکتر رامین دوست محمدی - مدیریت محترم امور پژوهشی دانشگاه زنجان

دکتر فرض اله میرزا پور - ریاست محترم دانشکده علوم

دکتر نصرلله عباسی - معاونت محترم پژوهشی دانشکده علوم

دکتر محمد ابراهیمی - مدیریت محترم گروه زمین شناسی

دکتر علی حاج ابوالفتح - گروه زمین شناسی

دکتر جواد ایزدیار - گروه زمین شناسی

دکتر امیر عظیم زاده - گروه زمین شناسی

دکتر میرعلی اصغر مختاری - گروه زمین شناسی

دکتر قاسم نباتیان - گروه زمین شناسی

دکتر افشین زهدی - گروه زمین شناسی

دکتر مجید میرزائی عطا آبادی - گروه زمین شناسی

دکتر بیتا جاوید فخر - گروه زمین شناسی

مهندس حسین رستمی - گروه زمین شناسی

مهندس حافظ مرنگی - گروه زمین شناسی

مهندس ابوالفضل پورامیدی - گروه مهندسی معدن

 


1395/06/16