برای دانلود بروشور و فرم ثبت نام هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران اینجا را کلیک نمائید. شرکت کنندگان محترم می توانند بروشور و فرم ثبت نام را چاپ و سپس تکمیل نمایند. فرم تکمیل شده را اسکن یا تصویر آن را تهیه نموده و به آدرس پست الکترونیکی همایش ارسال نمائید.


1395/04/10