کمیته علمی همایش

دبیر علمی همایش: دکتر امیر مرتضی عظیم زاده (دانشگاه زنجان)

کمیته علمی همایش:

دکتر محمد حسن کریم پور - دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسین کوهستانی - دانشگاه زنجان

دکتر آزاده ملکزاده شفارودی - دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علی اکبر حسن نژاد - دانشگاه دامغان

دکتر محمد شیوا - دانشگاه بیرجند

دکتر علیرضا مظلومی بجستانی - دانشگاه پیام نور

دکتر مجید قادری - دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علیرضا زراسوندی - دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر محمد معانی جو - دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر قاسم نباتیان - دانشگاه زنجان

دکتر محمد علی رجب زاده - دانشگاه شیراز

دکتر علی امامعلی پور - دانشگاه ارومیه

دکتر آرزو عابدی - دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر هاشم باقری - دانشگاه اصفهان

دکتر فردین موسیوند - دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر ابراهیم طالع فاضل - دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر حجت الله رنجبر - دانشگاه شهید باهنر کرمان


1395/05/07