شرکت کنندگان محترم در هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران می توانند از الگوی پیشنهادی دبیرخانه همایش در تدوین پوستر مقالات خود استفاده نمایند. اندازه تقریبی پوستر با توجه به امکانات چاپ و هماهنگی در ارائه مقالات ( A0 (1189 X 841 mm تعیین شده است. در تدوین پوستر ارائه دهندگان محترم می توانند از نرم افزارهای CorlDRAW ، Publisher ، (استفاده از گزینه های طراحی پوستر) PowerPoint و ... استفاده نمایند.


1395/05/27