نقشه شهر زنجان تغییر یافته بر اساس مکان های های مورد نیاز مهمانان و شرکت کنندگان محترم هشتمین انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

 

 

نقشه دانشگاه زنجان تغییر یافته بر اساس موقعیت های مورد نیاز مهمانان و شرکت کنندگان محترم هشتمین انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران


1395/06/18