محورهای همایش

- زمین شناسی اقتصادی

- پترولوژی (مرتبط با زمین شناسی اقتصادی)

- اکتشافات ژئو شیمیائی 

- اکتشافات ژئو فیزیکی و ذخائر معدنی

- سنجش از دور، GIS و اکتشافات مواد معدنی

- زمین شناسی زیست محیطی (مرتبط با زمین شناسی اقتصادی)

- کانه آرائی (مرتبط با زمین شناسی اقتصادی)

- زمین شیمی و هیدرو ژئوشیمی (مرتبط با زمین شناسی اقتصادی)

- کانی شناسی کاربردی

- ذخایر هیدرو کربنی


1395/01/24